PERSONLIG- OG MASSEKOMMUNIKASJON

Medievitenskap handler i bunn og grunn om å forstå prosessen kommunikasjon. Kommunikasjon handler om å sende et budskap til en mottaker og dermed oppnå en felles forståelse av noe. For å kunne bedre forstå denne prosessen er det viktig å kunne skille mellom personlig- og massekommunikasjon.

  Personlig kommunikasjon:

 • Type: toveis kommunikasjon
 • Sender: et variabelt rollemønster, sender og mottaker bytter ofte roller
 • Kanal: teknologifritt, ofte ansikt til ansikt
 • Budskap: Åpent og variabelt
 • Mottaker: En person eller flere, ofte del av et sosialt nettverk
 • Tilbamelding: Kontinuerlig
  Massekommunikasjon:

 • Type: enveis
 • Sender: fast rollemønster, sender alltid sender, mottaker alltid mottaker.
 • Kanal: krever teknologi
 • Mottaker: stor gruppe, ukjent for sender, uorganisert, ingen direkte kontakt
 • Tilbakemelding: Lite, tilfeldig eller ingen

Ut i fra denne tabellen kan vi trekke noen logiske konklusjoner. Massekommunikasjon skiller seg fra personlig kommunikasjon da budskapet her blir formidlet til et stort antall mennesker, og formidlingen skjer ved hjelp av et medium (avis, tv, radio og så videre). Det er også vanskelig å vite nøyaktig hvem som er mottakeren av budskapet, da dette ofte er en ukjent og uorganisert gruppe uten direkte kontakt med senderen.

Kommunikasjonsmodellen:
Kommunikasjon handler om intensjon, prosess og resultat. En sender har en intensjon med sitt budskap. Dette budskapet må gjennom en prosess for å nå sin mottaker, og på veien må den gjennom støy. Når mottakeren mottar budskapet får du et resultat. Se illustrasjon under:

Kommunikasjon
Shannon og Weavers kommunikasjonsmodell; modellen er grunnlaget for dagens kommunikasjonsmodeller.

Tidlig på 1900-tallet trodde en at alle mennesker tolket et budskap på samme måte. Senere oppdaget man at dette var helt feil. Personer med ulik bakgrunn, demografi, referanser eller sosial tilhørighet vil ikke nødvendigvis tolke et budskap på nøyaktig samme måte. I modellen over blir dette kalt for støy. Ut i fra dette skal du nå ha en grei forståelse for forskjellen på personlig- og massekommunikasjon, i tillegg til en grei forståelse for hva begrepet kommunikasjon betyr.

Kildehenvisning

 • Shannon–Weaver kommunikasjonsmodell
 • Media i samfunnet av Ture Schwebs og Helge Østbye
 • Mediekultur, mediesamfunn av Jostein Gripsrud